Informator 2017/2018

 

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym, a także terminy składania dokumentów do oddziałów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

TECHNIKUM i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA:

Termin w rekrutacji zasadniczej

Rodzaj czynności

od 09 maja 2017 r. do 21 czerwca 2017 r.

do godz. 1500

Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia  wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 23 czerwca 2017r.

do 27 czerwca 2017 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

29 czerwca 2017 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do klas pierwszych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa  w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty w związku z  art. 155 ust. 4 i ust. 7, art. 165 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Przepisy wprowadzające.

 

6 lipca 2017 r.

o godz. 1000

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

do 05  lipca 2017 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia   o wyborze tej szkoły.

 

do 10 lipca 2017 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia   o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do technikum i szkoły branżowej I stopnia, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

26 lipca 2017 r.

godz. 1000

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

26 lipca 2017 r.

Poinformowanie przez dyrektora technikum i branżowej szkoły I stopnia kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc  w szkole

 

 

Terminy w postępowaniu UZUPEŁNIAJĄCYM

TECHNIKA I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA


Termin w rekrutacji uzupełniającej

Rodzaj czynności

od  26 lipca 2017 r.

od godz. 1200

 

do 28 lipca 2017 r.

do godz. 1500

 

Składanie podań o przyjęcie do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia  wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

dnia 29 lipca 2017 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do klas pierwszych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty w związku z  art. 155 ust. 4 i ust. 7, art. 165 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Przepisy wprowadzające.

 

dnia 22 sierpnia 2017 r.

o godz. 1200

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

do 25 sierpnia 2017 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole,   w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia   o wyborze tej szkoły.

 

do 25 sierpnia 2017 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu gimnazjalnego,o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do technikum i szkoły branżowej    I stopnia,  a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

dnia 29 sierpnia 2017 r.

o godz. 1000

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

 

29 sierpnia 2017 r.

Poinformowanie przez dyrektora technikum i branżowej szkoły I stopnia kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc  w szkole

 

 

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym na semestr pierwszy  LO dla D, SZKOŁY POLICEALNEJ   i KKZ

Termin w rekrutacji zasadniczej

Rodzaj czynności

od 29maja 2017 r.

do 26 czerwca 2017 r.

do godz. 1500

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wrazz dokumentami

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

dnia 29 czerwca 2017 r.

godz. 1000

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wnioskówo przyjęcie do szkoły dla

dorosłych i dokumentówpotwierdzających spełnianieprzez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

w tym dokonanie przezprzewodniczącego komisjirekrutacyjnej czynności,

o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 187 ust. 4 ustawy ? Przepisy wprowadzające

dnia 10 lipca 2017 r.

godz. 1000

Podanie do publicznejwiadomości przez komisjęrekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 18 lipca 2017 r.

Potwierdzenieprzez kandydataalbo rodzica kandydataniepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożeniaoryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lubośmioletniej szkoły podstawowej


dnia  20 lipca 2017 r.

Podanie do publicznejwiadomości przez komisjęrekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Terminy w postępowaniu  UZUPEŁNIAJĄCE  na semestr pierwszy LO dla D,  SZKOŁY POLICEALNEJ i  KKZ

Termin w rekrutacji uzupełniającej

Rodzaj czynności

od 21 lipca 2017 r.

do 26 lipca 2017 r.do godz. 1000

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz dokumentami

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

dnia 29 lipca 2017 r.    godz. 1200

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wnioskówo przyjęcie do szkoły dla

dorosłych i dokumentówpotwierdzających spełnianieprzez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

w tym dokonanie przezprzewodniczącego komisjirekrutacyjnej czynności,

o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 187 ust. 4 ustawy ? Przepisy wprowadzające

dnia 17 sierpnia 2017 r.

Podanie do publicznejwiadomości przez komisjęrekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 25 sierpnia 2017 r.

Potwierdzenieprzez kandydataalbo rodzica kandydataniepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożeniaoryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lubośmioletniej szkoły podstawowej


dnia 28 sierpnia 2017 r.

Podanie do publicznejwiadomości przez komisjęrekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


 

Drukuj PDF

Copyright © ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach

Szablon od: Wojtek Grabowski

Domena i hosting: Marcin Powroźnik
Administrator: Łukasz Budynek